27 Styczeń 2021
Nasze kierunki w roku szkolnym 2020/21

Powiększ zdjęcie


Nawigacja
Strona główna

O zespole szkół

Patron szkoły
Deklaracja dostępności

ZSUiS - opisy zawodów

REKRUTACJA

Programy szkolne

Szkolne informacje

KURSY CKZ

Plan rozwoju ZSUiS

Z życia szkoły

OFERTA PRAKTYK

Informacje dla rodziców

PLAN LEKCJI

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Egzamin maturalny i zawodowy 2021

ZDALNE NAUCZANIE

Sukcesy uczniów

Zastępstwa

RODO


Do pobrania

Biblioteka

Pedagog

Kontakt

Galeria zdjęć

Szukaj

Inne strony

Wiadomości archiwalne

Dla nauczycieli

Informacje dla absolwentów
Pogoda
Szkolne informacje: Rekrutacja
1

Regulamin rekrutacji

do Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

na rok szkolny 2020/2021

 

Oferta edukacyjna ZSUiS w Jaśle

 

Absolwenci szkół postawowych!

 

Jeśli chcecie mieć dobry, poszukiwany i intratny zawód - dołączcie do społeczności Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. U nas macie możliwość zdobycia niemal każdego, wymarzonego zawodu!

Proponujemy Wam naukę w:

TECHNIKUM w zawodach:

Obrazy: zawody_1.jpg

SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA w zawodach:

 • w branży usługowej: KRAWIEC, FRYZJER, SPRZEDAWCA
 • w branży spożywczej: CUKIERNIKPIEKARZWĘDLINIARZ
 • w branży mechanicznej: ŚLUSARZ z elementami spawania, MECHANIK PRECYZYJNY, MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ, MECHANIK lub ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, LAKIERNIK, MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH, BLACHARZ,  itd.
 • w klasie wielozawodowej: każdy, nawet unikatowy zawód, np.TAPICER, FOTOGRAF, ZEGARMISTRZ, ZŁOTNIK-JUBILER, INTROLIGATOR, STOLARZ, KOWALSTWO ARTYSTYCZNE,  i wiele innych.

SZKOLE SPECJALNEJ BRANŻOWEJ I STOPNIA w zawodach: 

 

Uwaga!

Absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej którzy ukończyli szkołę w latach 2015 - 2020 oraz branżowej szkoły I stopnia zapraszamy do:

 

SZKOŁY BRANŻOWEJ II STOPNIA którą planujemy uruchomić w roku szkolnym 2020/2021 w zawodach: 

 • TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI (dla absolwentów w zawodzie: cukiernik, piekarz, wędliniarz)
 • TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH (dla absolwentów w zawodzie: fryzjer)
 • TECHNIK HANDLOWIEC (dla absolwentów w zawodzie: sprzedawca)
 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (dla absolwentów w zawodzie: kucharz)
 • inne (po uzyskaniu min. 10 osób chętnych z danego zawodu)

Regulamin i harmonogram rekrutacji oraz wzór podania 

Bardziej szczegółową informację na temat rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 


Obrazy: zawody_2.jpg

Damy Wam możliwość:

 • zdobycia umiejętności zawodowych w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych
 • podążania za najnowszymi trendami i technologiami
 • rozwijania swoich zainteresowań i zdolności podczas organizowanych przez szkołę warsztatów: fryzjerskich, stylizacji i wizażu, cukierniczych, carvingu
 • sprawdzenia się w konkursach i turniejach zawodowych, sportowych, artystycznych i innych
 • poznania specyfiki zawodów przez uczestnictwo w wycieczkach zawodowych
 • zaprezentowania swoich umiejętności na imprezach szkolnych, międzyszkolnych, środowiskowych
 • zdobycia nowych doświadczeń poprzez udział w różnorodnych przedsięwzięciach i projektach
 • realizowania się w działaniach wolontariatu
 • miłego spędzenia czasu podczas wycieczek i imprez szkolnych
 • kreowania własnego wizerunku i budowania poczucia własnej wartości

 

Dodatkowe atuty szkoły:

 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
 • znaczące sukcesy na konkursach i olimpiadach zawodowych szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego
 • wieloletnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami, uczelniami i innymi instytucjami
 • możliwość odbywania praktyk w pracowniach szkolnych dla niektórych zawodów
 • w razie potrzeby – pomoc w znalezieniu miejsca praktyki u przedsiębiorców
 • nauka w systemie jednozmianowym
 • możliwość zakwaterowania w bursie
 • dogodna lokalizacja

Obrazy: loga_1.jpg

 

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle oferuje w roku szkolnym 2019/2020 następujące oddziały:

 

Technikum:

 

 • Technik technologii żywności (z elementami dietetyki)

 • Technik Usług Fryzjerskich (z elementami kosmetologii i wizażu)

 • Technik przemysłu mody - stylista i kreator mody w jednym (z elementami kosmetologii i wizażu)

 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji

 

Szkoła Branżowa I Stopnia:

 

 • Cukiernik + wielozawodowa

 • Fryzjer + wielozawodowa

 

 Szkoła Branżowa Specjalna I Stopnia:

 

 • Cukiernik

 • Kucharz

 • Ślusarz

 

2. Liczebność klas wynosi 30 uczniów w technikum i 28 uczniów w zasadniczej szkole zawodowej.

 

3. Rejestracja kandydatów i nabór odbywa się w systemie elektronicznym VULCAN (https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat).

 

4. Prowadząc rekrutację z wykorzystaniem systemu v Edukacja Nabór dane kandydatów wprowadzane są do systemu przez nich samych lub z pomocą nauczyciela gimnazjum lub szkoły podstawowej.

5. Wymagane dokumenty:

 • podanie wydrukowane z systemu VULCAN (https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat) (uczniowie spoza powiatu jasielskiego nie korzystający z systemu VULCAN wypełniają PODANIE ),
 • oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty
 • 2 fotografie (na odwrocie należy napisać imię i nazwisko oraz wybrany zawód),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie na badania oraz informacje w sekretariacie ZSUiS w Jaśle),
 • zaświadczenie z zakładu pracy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu dotyczy uczniów szkoły branżowej I stopnia, którzy praktyczną naukę zawodu będą odbywać w zakładzie pracy),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy tylko uczniów branżowej szkoły I stopnia którzy posiadają aktualne orzeczenie)

 

Terminarz rekrutacji


1.

od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Składanie i weryfikowanie wniosków kandydatów/uczniów do wybranych szkół ponadpodstawowych. Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (od 15  czerwca do 14 sierpnia 2020 r.)

2.

od 26 czerwca 2020 do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

3.

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

4.

0d  4 sierpnia do 11 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach

4.

12 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5.

od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz 15.00 Rodzice kandydatów i pełnoletni kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia poświadczają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie do komisji rekrutacyjnej oryginału świadectwa ukończenia  szkoły postawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego  o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.

6.

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 Publikacja list przyjętych 

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające (art. 20zd ustawy zmieniającej).

 

Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 31 sierpnia 2020 r. 

 

Sposób przeliczania punktów


Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Ustala się sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego i techniki (zajęć technicznych) oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata ( art. 10 ust. 9 ustawy zmieniającej):

 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 

2. Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania

1) Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczane są na punkty w następujący sposób 1%= 1 punkt. Maksymalna liczba punktów z całego egzaminu wynosi 500 tj. po 100 punktów za każdy zakres i za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej.

2) Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

3. Punktów za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia - maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.

1) Za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego, techniki (zajęć technicznych) na świadectwie ukończenia gimnazjum (szkoły podstawowej) - maksymalnie 80 punktów

możliwych do uzyskania:

a) celujący 20 punktów,

b) bardzo dobry 16 punktów,

c) dobry 12 punktów,

d) dostateczny 8 punktów.

e) dopuszczający 2 punkty

2) Za ukończenie gimnazjum (szkoły podstawowej) z wyróżnieniem - 6 punktów,

3) Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum (szkoły postawowej kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 14 punktów, w tym za:

a) uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty –

5 punktów,

b) uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty - 8 punktów,

c) uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim

tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co

najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół

do 3 punktów,

 •  I miejsce (tytuł laureata) - 3 punkty,
 • II miejsce (tytuł finalisty) - 2 punkty,
 • III miejsce (wyróżnienie) - 1 punkt.

4) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty.

 

5) W wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.

6) Konkursami organizowanymi przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkoły podstawowej, są konkursy przedmiotowe:

załącznik 1

załącznik 2

 

4. Do klasy specjalnej przyjmowani są absolwenci posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

5. Ostateczny próg punktowy zostanie ustalony poprzez kolejność na liście kandydatów.

6. Absolwenci szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia dla pracowników młodocianych przyjmowani są do szkoły po załączeniu dodatkowych dokumentów: umowy o pracę zawartej z zakładem pracy w celu przygotowania zawodowego lub zaświadczenia, że taka umowa zostanie zawarta od 1 września.

7. Do branżowej szkoły I stopnia młodzież załatwia praktyczną naukę zawodu we własnym zakresie. Uczniom branżowej szkoły I stopnia w zawodzie krawiec, cukiernik oraz ślusarz a także uczniom branżowej szkoły specjalnej I stopnia w zawodzie cukiernik, kucharz oraz ślusarz praktyczną naukę zawodu zapewnia szkoła (pod warunkiem utworzenia grupy min.5 uczniów).

8. Kandydat powinien spełniać wymagania zdrowotne związane z wybranym zawodem, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie odrębnych przepisów.

9. Do oddziałów wielozawodowych przyjmowani są uczniowie we wszystkich zawodach, według klasyfikacji zawodów, którzy spełniają w/w wymagania.Kryteria ex-aequo

 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (art. 20 f ust. 3 Ustawy o systemie oświaty)

 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

a) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,

b) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (szkole postawowej),

c) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum (szkoły postawowej) uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),

d) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum (szkoły podstawowej) otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum (szkoły podstawowej) otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego, (kryterium powinno zgodnie z rozszerzeniami programowymi lub przyjętymi kierunkami kształcenia w tworzonych oddziałach)

f) kandydaci z większą sumą punktów procentowych z zadań z zakresu matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych egzaminu gimnazjalnego (ósmoklasisty)

 

4. Kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej), którzy ukończyli szkołę za granicą, (klasę, dany etap edukacji w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

5. Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje §2 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Z 2010 r. Nr 57, poz. 361).

 

Postępowanie uzupełniające

 

Po podaniu w dniu 21 lipca 2020 do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz listy wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach, począwszy od godziny 14.00 tego dnia do dnia 31 sierpnia 2020 do godz. 15.00 kandydaci ubiegający się o przyjęcie do ZSUiS w Jaśle składają do dyrektora szkoły wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym.

Komisja rekrutacyjna w dniu 31.08.2020 do godziny 15.00 rozpatrzy złożone przez kandydatów wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym wg kryteriów rekrutacji opisanych w p. III.  i dokona uzupełnienia list kandydatów przyjętych do szkoły o liczbę wolnych miejsc, podając do publicznej wiadomości kompletne listy uczniów oddziałów klas pierwszych uzupełnione o uczniów w postępowaniu uzupełniającym.

Jeżeli w wyniku dodatkowej rekrutacji nie zostanie wyczerpany limit miejsc o przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor szkoły według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia. 2020.

e-dziennik UONET+
BIP i ePUAP
progeCAD
progeCAD.pl banner
Losowa fotografia